Zásady ochrany osobních údajů

Gynekologie Knedlová klade vysoký důraz na ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů našich pacientů. Tento dokument je vytvořen v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropské unie (GDPR), a popisuje způsoby, jakými shromažďujeme, uchováváme a chráníme osobní údaje. V následujícím textu naleznete podrobné informace o procesech a principech, které uplatňujeme při zpracování a ochraně Vašich osobních údajů. Naše procedury jsou předmětem pravidelné revize a aktualizace, aby byly v souladu s nejnovějšími právními normami a technologickými postupy k zabezpečení dat. Zavázali jsme se k transparentnímu informování o praktikách zpracování údajů a k poskytování jejich snadného a srozumitelného přehledu.

Shromažďování osobních údajů

Gynekologie Knedlová shromažďuje osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitních zdravotních služeb, vedení lékařské dokumentace a plnění zákonných povinností. Shromažďujeme především identifikační a kontaktní údaje, zdravotní informace a další údaje nezbytné pro zajištění zdravotní péče a správu Vaší léčby. Osobní údaje získáváme přímo od pacientů, a to buď písemně, elektronicky, telefonicky nebo osobním pohovorem v průběhu návštěvy ordinace. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro diagnostiku, léčbu a prevenci zdravotních stavů, a proto je kladen důraz na jejich přesnost, úplnost a aktuálnost.

Užívání a sdílení osobních údajů

Užívání osobních údajů v rámci Gynekologie Knedlová je omezeno pouze na případy, kdy je to nezbytné pro poskytování zdravotní péče, výkon lékařské praxe a plnění právních povinností. Uvědomujeme si důležitost diskrétního zacházení s pacientskými údaji a garantujeme, že tato data nebudou sdílena s třetími stranami bez předchozího souhlasu pacienta nebo pokud to nevyžaduje zákon. Sdílení údajů je omezeno na oprávněné osoby, jako jsou další zdravotníci účastnící se péče o pacienta, a to pouze v rozsahu nezbytném. Všechny interní a externí procesy jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno, že osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Práva subjektu údajů

Každý pacient má právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu chybných nebo neaktuálních informací, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenosnost údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat naši ordinaci prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Poskytneme Vám podrobné a srozumitelné informace o Vašich právech a o tom, jak je můžete uplatňovat, včetně možnosti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje majitele webové stránky: Ondřej Nováček, Okřešice 59, 463 31 Chrastava, Česká republika.

Post-Comment